"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm không rõ
Cơ quan ban hành
  Văn bản quy phạm pháp luật
  Tổng số: 1221 văn bản
  Số hiệuTrích yếuNgày ban hànhNgày hiệu lựcTình trạngTải file
  04/2021/QĐ-UBND Quy định điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng19/01/202126/01/2021Đang hiệu lực
  141/QĐ-UBND Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp thực hiện tại cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng18/01/202118/01/2021Đang hiệu lực
  140/QĐ-UBND Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thực hiện tại cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng18/01/202118/01/2021Đang hiệu lực
  139/QĐ-UBND Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội thực hiện tại cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng18/01/202118/01/2021Đang hiệu lực
  138/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực người có công thực hiện liên thông cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng18/01/202118/01/2021Đang hiệu lực
  03/2021/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công thương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND ngày 01/11/2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng18/01/202128/01/2021Chưa hiệu lực
  121/QĐ-UBND Ban hành kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 202115/01/202115/01/2021Đang hiệu lực
  02/2021/QĐ-UBND Ban hành quy định về quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị di tích; di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng15/01/202125/01/2021Đang hiệu lực
  86/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 203013/01/202113/01/2021Đang hiệu lực
  01/2021/QĐ-UBND Ban hành quy đinh mô hình quản lý khu du lịch cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 13/01/202123/01/2021Đang hiệu lực
  68/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch hành động Tăng trưởng xanh tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021-203012/01/202112/01/2021Đang hiệu lực
  67/QĐ-UBND Phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện Cát Tiên đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050 12/01/202112/01/2021Đang hiệu lực
  22/QĐ-UBND Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thư viện thực hiện tại cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 07/01/202107/01/2021Đang hiệu lực
  2888/QĐ-UBND Ban hành quy chế phối hợp trong quản lý Nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng17/12/202017/12/2020Đang hiệu lực
  40/2020/QĐ-UBND Ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động và phân loại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng16/12/202026/12/2020Đang hiệu lực
  2871/QĐ-UBND Ban hành quy chế Phối hợp thực hiện liên thông thủ tục hành chính đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng16/12/202016/12/2020Đang hiệu lực
  2870/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực giáo dục mầm non thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng16/12/202016/12/2020Đang hiệu lực
  220/NQ-HĐND Về việc thành lập Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng 10/12/202010/12/2020Đang hiệu lực
  219/NQ-HĐND Về việc thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng 10/12/202010/12/2020Đang hiệu lực
  218/NQ-HĐND Thông qua danh mục các dự án đầu tư cần thu hồi đất và các dự án đầu tư cần chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang mục đích khác năm 202110/12/202010/12/2020Đang hiệu lực
  217/NQ-HĐND Phê duyệt số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các Hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 202110/12/202010/12/2020Đang hiệu lực
  216/NQ-HĐND Về việc quyết định biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước của tỉnh Lâm Đồng năm 202110/12/202010/12/2020Đang hiệu lực
  215/NQ-HĐND Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 203010/12/202010/12/2020Đang hiệu lực
  214/2020/NQ-HĐND Quy định về xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đưa vào sử dụng trước ngày Luật phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực10/12/202020/12/2020Đang hiệu lực
  213/2020/NQ-HĐND Quy định tỷ lệ để lại tiền phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt cho các cơ quan, tổ chức thu phí10/12/202020/12/2020Đang hiệu lực
  212/NQ-HĐND Về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 202110/12/202010/12/2020Đang hiệu lực
  211/NQ-HĐND Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 201910/12/202010/12/2020Đang hiệu lực
  210/NQ-HĐND Về chủ trương đầu tư các dự án nhóm B sử dụng nguồn bổ sung có mục tiêu của ngân sách trung ương10/12/202010/12/2020Đang hiệu lực
  209/NQ-HĐND Về chủ trương đầu tư dự án xây dựng Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng10/12/202010/12/2020Đang hiệu lực
  208/NQ-HĐND Về kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 202110/12/202010/12/2020Đang hiệu lực