"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2022Năm 2013Năm không rõ
Cơ quan ban hành
  Văn bản quy phạm pháp luật
  Tổng số: 1736 văn bản
  Số hiệuTrích yếuNgày ban hànhNgày hiệu lựcTình trạngTải file
  40/2023/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng25/05/202315/06/2023Chưa hiệu lực
  39/2023/QĐ-UBND Ban hành Quy định về phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng25/05/202310/06/2023Chưa hiệu lực
  1031/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19; danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng25/05/202325/05/2023Đang hiệu lực
  1030/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực luật sư, lĩnh vực công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng25/05/202325/05/2023Đang hiệu lực
  987/QĐ-UBND Về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng đường hướng Tây từ ĐT 721 đi đường ĐH 93 thuộc địa bàn xã Đức Phổ và thị trấn Phước Cát, huyện Cát Tiên16/05/202316/05/2023Đang hiệu lực
  986/QĐ-UBND Về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường 3L, 3K thị trấn Cát Tiên, huyện Cát Tiên16/05/202316/05/2023Đang hiệu lực
  38/2023/QĐ-UBND Ban hành đơn giá cây trồng để thực hiện việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong năm 202316/05/202331/05/2023Đang hiệu lực
  928/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng09/05/202309/05/2023Đang hiệu lực
  919/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng08/05/202308/05/2023Đang hiệu lực
  914/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng08/05/202308/05/2023Đang hiệu lực
  903/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng04/05/202304/05/2023Đang hiệu lực
  902/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng04/05/202304/05/2023Đang hiệu lực
  37/2023/QĐ-UBND Phê duyệt danh mục nghề đào tạo, mức hỗ trợ chi phí đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng25/04/202315/05/2023Đang hiệu lực
  36/2023/QĐ-UBND Bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Ban Quản lý các khu công nghiệp14/04/202330/04/2023Đang hiệu lực
  35/2023/QĐ-UBND Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường14/04/202330/04/2023Đang hiệu lực
  34/2023/QĐ-UBND Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Tư pháp14/04/202330/04/2023Đang hiệu lực
  33/2023/QĐ-UBND Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Giao thông vận tải14/04/202330/04/2023Đang hiệu lực
  32/2023/QĐ-UBND Bãi bỏ các Quyết định do Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành thuộc lĩnh vực tài chính14/04/202330/04/2023Đang hiệu lực
  712/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền của Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng05/04/202305/04/2023Đang hiệu lực
  31/2023/QĐ-UBND Quy định việc quản lý, vận hành công trình; quy trình bảo trì, mức chi phí bảo trì công trình đối với dự án đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021-202505/04/202320/04/2023Đang hiệu lực
  30/2023/QĐ-UBND Quy định tỷ lệ quay vòng vốn, trình tự luân chuyển, quy trình theo dõi, giám sát của cơ quan, đơn vị được giao vốn thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất và các nội dung khác về quản lý luân chuyển của cộng đồng thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng04/04/202314/04/2023Đang hiệu lực
  680/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng03/04/202303/04/2023Đang hiệu lực
  679/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng03/04/202303/04/2023Đang hiệu lực
  29/2023/QĐ-UBND Quy định danh mục tài sản mua sắm tập trung tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý22/03/202305/04/2023Đang hiệu lực
  28/2023/QĐ-UBND Quy định cụ thể giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi thuộc địa phương quản lý22/03/202305/04/2023Đang hiệu lực
  27/2023/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng21/03/202310/04/2023Đang hiệu lực
  26/2023/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng21/03/202310/04/2023Đang hiệu lực
  25/2023/QĐ-UBND Ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng21/03/202310/04/2023Đang hiệu lực
  24/2023/QĐ-UBND Sửa đổi khoản 16 Điều 2 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 36/2022/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng21/03/202305/04/2023Đang hiệu lực
  524/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nhà ở liên quan đến bãi bỏ thành phần hồ sơ về xuất trình sổ hộ khẩu giấy thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của tỉnh Lâm Đồng16/03/202316/03/2023Đang hiệu lực