"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
CÁC SỐ CÔNG BÁO
Liên kết website

 

GIỚI THIỆU CHUNG

Trang thông tin điện tử Công báo tỉnh Lâm Đồng là một trong những kênh cung cấp thông tin pháp lý chính thức của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng; có chức năng công bố các văn bản pháp luật của tỉnh ban hành theo quy định tại Điều 86, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; góp phần công khai, minh bạch hóa các chủ trương, chính sách, thủ tục hành chính nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Nội dung văn bản đăng tải:

+ Văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

+ Văn bản do cơ quan, người có thẩm quyền ở cấp tỉnh xử lý văn bản quy phạm pháp luật trái pháp luật.

+ Văn bản đính chính văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

+ Danh mục văn bản, quy định hết hiệu lực thi hành do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở cấp tỉnh lập, gửi đăng Công báo.

+ Văn bản pháp luật khác do Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

- Cơ quan chủ quản của Trang thông tin điện tử Công báo: Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

- Cơ quan quản trị Trang thông tin điện tử Công báo: Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng (Trung tâm Công báo - Tin học).

 

* Trong quá trình khai thác văn bản đăng trên Trang thông tin điện tử Công báo, nếu có vướng mắc, xin liên hệ:

Trung tâm Công báo - Tin học, Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng .

Địa chỉ: Số 04 Trần Hưng Đạo, Phường 3, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại: 0263. 3532112

Email: congbao@lamdong.gov.vn